Управление на проект

Управление на проект

Управление на финансиран проект

Управлението е нашият „висш пилотаж”, който ще Ви помогне да изпълните гладко спечеления проект и успешно да получите договорената безвъзмездна помощ. За наша голяма гордост винаги довеждаме до успешен завършек поверените ни проекти и клиентите ни получават пълно възстановяване на договорените средства, съгласно извършените разходи, без финансови корекции.

Ролята на консултанта

Запомнете, че консултантската организация не може да изпълни проекта вместо Вас. Ролята ни е да осигурим доброто му изпълнение от Вас, като Ви подпомагаме в документално, административно и управленско отношение.

Принципи на работа

Тайната на доброто проектно управление е в изграждането и поддържането на добри партньорски отношения между консултанта и организацията бенефициент. Постигаме това чрез:

 • Ясно разпределение на отговорностите между нас и Вашия екип;
 • Навременна и точна комуникация с Вашия екип – кой, какво, кога и как прави;

Наш основен принцип на работа е стриктно спазване на правилата на финансиращата програма и приложимата нормативна база съгласно българското и европейското законодателство.

За целта:

 • Следим и се информираме за актуалните разпоредби, приложими към управлението на Вашия проект;
 • Изготвяме и водим документацията по правилата на финансиращата програма;
 • Проследяваме стриктно цялостния документооборот на проекта;
 • Осъществяваме навременна и ефективна комуникация с отговорните за проекта Ви представители на финансиращата програма.

Основните параметри на всеки проект са:

Цели – Дейности – Резултати – Финансиране – Време

На всеки етап от проекта следим дали съществува риск по отношение на тези параметри и при наличието му в партньорство с клиента предприемаме необходимите корективни мерки.

Как протича управлението на проект?

Управлението на проект зависи от спецификите на самия проект. Най-общо обхваща следните консултации:

 1. Провеждане на процедурите за избор на изпълнител за доставката/ услугата в зависимост от спецификите на проекта:
 • Изготвяне на тръжното досие в сътрудничество с бенефициента, включително оформяне на Вашите изисквания към потенциалните доставчици; оформяне на методика за оценка на офертите; подготвяне на проекто-договор; подготвяне на документите съгласно нормативните изисквания – покана, образци и др.;
 • Оформяне на оценителен доклад и решение за избор на изпълнител;
 • Консултации по сключване на договора с избрания изпълнител;
 1. Консултации при изпълнението на договорите с избраните доставчици:
 • мониторинг по отношение на сроковете, заложени в договорите;
 • консултации при извършване на плащанията;
 • подготвяне на приемо-предавателните протоколи, протоколи от обучения, и др., съпътстващи доставката или услугата;
 1. Консултации във връзка с изпълнението на дейностите и изготвяне на документация, необходима за отчитането им;
 1. Консултации във връзка със спазването на правилата за публичност и визуализация по съответната програма;
 1. Консултации при необходимост от промени по време на управлението на проекта – съществени и несъществени изменения;
 1. Изготвяне на искане на плащания – междинни и окончателни.