Внедрете иновации с европейски пари

Внедрете иновации с европейски пари

До края на месец ноември се очаква да стартира процедурата, по предните издания на която са внедрени огромна част от иновации в страната ни. Това е процедурата „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. За разлика от повечето грантови схеми, тази е подходяща за всички категории предприятия – от малки до големи, стига да имат 3 приключени финансови години (от 2016 до 2018 г.). Характерно за нея е и, че за разлика от повечето процедури по ОПИК, тук няма изискване за код на икономическа дейност на кандидатите. Важна е областта на иновацията. Допустими са проекти по всички направления на тематичните области на Иновативната стратегия за интелигентна специализация:

– Информатика и ИКТ;

– Мехатроника и чисти технологии:

– Индустрия за здравословен живот и био-технологии;

– Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Проектите може да са насочени както към внедряване на иновация, която е собствена разработка, така и към иновации на база интелектуални права, придобити от трети лица. Допустими са продуктови и производствени иновации.

Фокусът на отпусканото финансиране е върху закупуването на необходимите за внедряването на иновациите активи. Процентът на безвъзмездната помощ варира от 25% до 70% в зависимост от категорията предприятие, мястото на изпълнение на проекта и категорията помощ. Финансирането достига до 500 хил. лв. за микро и малки предприятия, 750 хил. лв. за средни и 1 млн. лв. за големи предприятия. Общият финансов ресурс по процедурата е 60 млн. Евро.

Потърсете ни, за да се фокусирате върху иновацията, докато ние ви помогнем с изискванията и кандидатстването.

Процедурата ще бъде отворена за кандидатстване 3 месеца.