Разработване на проект

Разработване на проект

 

Разработване на проектно предложение

 

След като в рамките на предварителна кореспонденция сме обсъдили проектната Ви идея и допустимостта на Вашата организация по подходящата схема за финансиране, „И-Деа Консултинг” може да се заеме с разработването на проектното Ви предложение.

При разработването на проекти ние смесваме следните подходи:

 • Правим проектите така, че да съберат възможно най-голям брой точки спрямо това, което е обективно възможно според критериите за оценка.
 • Прогнозираме реалистично, без да правим ненужни завишения на показателите.
 • Разработваме проектите си така, че при одобряване и получаване на финансиране да бъдат максимално лесно изпълними.
 • Подхождаме изключително прецизно към съпътстващата документация и в резултат нямаме нито един проект, отхвърлен на етапи административно съответствие и допустимост.
Благодарение на посочената комбинация:
 • Подадените от нас оценки винаги стигат до финалния етап на класиране по качество с точки еднакви или близки до тези, които предварително сме изчислили.
 • Имаме висок процент успеваемост – 70% от подадните от нас проекти получават финансиране.
 • Проектите ни се управляват максимално ефективно и предвидимо.
 • Нито един наш клиент не е подлежал на санкция за незипълнени индикатори.
 

Как протича разработването на проектното Ви предложение?

 

 • Правим предварителна оценка какви точки може да получи организацията Ви по дадена процедура за кандидатстване;
 • След като заедно преценим, че получените точки Ви дават шанс да получите финансиране, пристъпваме към подготовка на проектно предложение;
 • Правите профил в ИСУН – системата, в която се разработват и подават проектните предложения. В него разработваме Вашия проект;
 • Попълваме Формуляр за кандидатстване съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване, при съобразяване с критериите за оценка по процедурата, като:

  – представяме Вашата организация в съответствие с поставените изисквания;

  – разработваме всички секции на формуляра, включително обосновки, цели, дейности, резултати, индикатори, бюджет и др.;

 • Оказваме Ви съдействие при изготвянето на необходимите придружителни документи към проектното предложение;
 • Преглеждаме подготвените от Вас допълнителни документи за съответствие с изискванията на програмата;
 • Изготвяме бизнес план;
 • Подпомагаме ви при подаването на проекта с КЕП (квалифициран електронен подпис) в ИСУН;
 • След подаването на проектното предложение Ви оказваме съдействие в случай на искане на допълнителни документи и разяснения от Оценителната комисия по време на оценката.
 • При одобрение на проектното предложение Ви оказваме съдействие при изготвянето на необходимите документи за сключване на договор с финансиращата институция.