Проекти

Разработването и управлението на проекти с Европейско финансиране е основната дейност на „И-Деа Консултинг“. Нашата концепция е да предоставяме услуга от край до край – от намирането на подходяща възможност за кандидатстване до получаването на последното плащане по проекта.

Правилното идентифициране на подходяща програма за финансиране е първата стъпка в съвместната ни работа. За целта подробно се запознаваме с компанията Ви – какви са основните ѝ дейности, как ги осъществявате в момента, какви са плановете Ви за развитие и в крайна сметка защо Ви е необходимо Европейско финансиране. На тази база преценяваме какви възможности съществуват за финансирането на плановете Ви. В случай че към момента няма подходяща процедура за безвъзмездна помощ, Ви информираме кога се очаква такава и Ви държим в течение при обявяването ѝ.

През годините сме реализирали проекти за десетки фирми, с които сме установили трайни партньорства. В основата им са именно доброто разбиране на нуждите на клиента и споделените усилия за постигане на резултати.

Когато идентифицираме подходяща процедура за финансиране на проектната Ви идея, проверяваме детайлно дали отговаряте на критериите за допустимост. След това извършваме предварителна оценка, за да разберем какъв максимален брой точки можете да получите при оценката. Критериите за оценка винаги се публикуват с проектната документация, точкуването е ясно и може да се направи добра преценка за потенциала на даден проект за получаване на финансиране.

За наше голямо удоволетворение, нямаме нито един проект, отпаднал за липса на административно сътветствие или допустимост. Всички наши проекти участват в класирането за разпределение на средствата и получават близък резултат до този, който предварително сме изчислили.

На етап разработване попълваме проектното предложение в електронната система ИСУН според всички изисквания на дадената процедура, помагаме Ви при набавянето на необходимата придружаваща документация, изготвяме бизнес план и бюджет. Винаги се стараем проектите ни да са максимално добре обосновани, информацията в тях да е конкретна и пълна, така че да получите възможно най-високата оценка според критериите. И винаги при разработването се стремим да направим проектите си по начин, който да позволява доброто им управление на следващия етап.

Управлението на проекти е сложен процес, чието успешно финализиране зависи от наличието на добър екип между консултантската организация и бенефициента. Заедно с клиента планираме дейностите, исканията за плащания, процедурите за избор на изпълнител. Ние изготвяме необходимата документация на всеки етап от реализацията на проекта и имаме ангажимента проектът  да се администрира в съответствие с приложимата нормативна база, така че в крайна сметка да получите пълно възстановяване на осъществените разходи, съгласно договореното, без финансови корекции.