Екип

Печат

Деян Иванов, притежава разнообразен трудов и консултантски опит. Работил е на ръководни позиции към „Социално-инвестиционен фонд“ и проект „Красива България“ към Министерство на труда и социалната политика, където активно работи и със Световна банка. През 2007 основа „И-Деа Консултинг“ и стартира консултирането на корпоративни клиенти в проджект мениджмънт при усвояването на фондовете на ЕС, първоначално за бизнеса, а в последствие и за публичния сектор. Разработвал е и проекти по различни оперативни програми – Програма за развитие на селските райони, Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Участва като експерт в редица работни групи при разработването на оперативните програми от програмен период 2014-2020 г. в частта ИКТ, както и в проекти, финансирани от Европейската комисия.

Завършил е „Университет за национално и световно стопанство“, София, специалност „Международни икономически отношения“.

Владее свободно английски език.Борислава Иванова е консултант по разработване и управление на проекти, финансирани от ЕС, от 2005 г. Стартира като консултант още с предприсъединителните програми, като развива знанията си вече десета година. Разработила е множество проекти, над 30 от които успешно преминали оценка и изпълнени в съответствие с правилата на програмите. През годините е работила предимно по проекти за  бизнес развитие в разнообразни сектори и с различни по големина организации.

Завършила е „Икономически Университет“ – Варна, с магистърска степен „Стопанско управление“. Владее английски език.


 

Маргарита Стипцова е консултант с богат опит в разработването и управлението на проекти, финансирани от Европейските фондове. Занимава се с проекти от 2009 г. Участвала е в разработването на програмни документи и наблюдение изпълнението на проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ в Агенция по заетостта. Разработвала и управлявала е международни проекти в екипа на Сдружение „Български икономически форум“. Има значителен консултантски опит с разработване и управление на проекти за микро, малки, средни и големи предприятия от различни икономически сектори. Има одобрени и изпълнени близо 30 проекта по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, Програма за учене през целия живот, Програми за трансгранично сътрудничество, Програма за Югоизточна Европа и др.

Има магистърска степен по „Международни отношения“ от СУ „Св. Климент Охридски“ . Завършила е курс по разработване на проекти, финансирани от Структурните и предприсъединителните фондове на ЕС, воден от холандската организация ECORY в Ротердам.

Владее английски, немски и френски езици.