Обявена е процедура "Разработване на продуктови и производствени иновации"

Печат

Публикувана е дългоочакваната процедура за разработване на продуктови и производствени иновации, финансирана по ОП "Конкурентоспособност и иновации". В срок до 26.09 предприятия от всички категории ще имат възможност да кандидатстват за европейско финансиране, насочено към разработване на иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност. 


 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ - всички категории предприятия - МСП и големи, които имат най-малко 3 приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.)

По процедурата е допустимо партньорство.

 ФИНАНСИРАНЕ

 • Финансирането по процедурата е в размер на 68 454 050 лв./ 35 млн.евро
 • Минимален размер на помощта – 100 000 лв.
 • Максимален размер на помощта – 1 000 000 лв. за големи предприятия, 750 000 лв. за средни предприятия, 500 000 лв. за микро и малки предприятия
 • Интензитет на помощта - 25-80%

Ефективно сътрудничество между едно предприятие и една или повече организации за научни изследвания и разпространение на знания води до по-висок % на финансиране.

Елемент А

 

 

Вид изследвания

Интензитет

Микро и малки предприятия

Средни предприятия

Големи предприятия

Индустриални научни изследвания

70%

60%

50%

Индустриални научни изследвания, при ефективно сътрудничество

80%

75%

65%

Експериментално развитие

45%

35%

25%

Експериментално развитие при ефективно сътрудничество с научна организация

60%

50%

40%

 
Елемент Б – режим минимална помощ

-     За микро, малки, средни и големи предприятия – 70%

 

ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ

Изпълнението на проекта следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи  в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на ИСИС:

 •     ИКТ и информатика;
 •     мехатроника и чисти технологии;
 •     индустрия за здравословен живот и биотехнологии;
 •     нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

По процедурата ще бъдат финансирани единствено проекти за разработване на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

Допустими за подкрепа по режим „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ са проектни предложения, които попадат изцяло в рамките на една от следните категории:

 •      Индустриални научни изследвания
 •      Експериментално развитие

Кандидатите следва да изберат само една от горепосочените категории. Включването на индустриални научни изследвания и експериментално развитие в рамките на едно проектно предложение е недопустимо.

Изпълнението на проекта следва да води до разработване на иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност (TRL scale):

 •     TRL 6 - Технология, демонстрирана в релевантна среда;
 •     TRL 7 - Прототип, демонстриран в операционна среда;
 •     TRL 8 - Завършена и сертифицирана система;
 •     TRL 9 - Изпробвана система в операционна среда.

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ  

Елемент А 

 1. Извършване на тествания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация;

 2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация;

Елемент Б 

 1. Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация;

 2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация;

 3. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ;

 4. Визуализация на проекта

Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи дейности само по Елемент А или комбинация от двата елемента, като включването на дейности по Елемент А е задължително. Включването САМО на дейности по Елемент Б е НЕДОПУСТИМО. 

 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Елемент А

 1.  Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал - изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите  за  разработване на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация – до 70% от общо допустимите разходи по проекта. 
 2. Разходи за оборудване и инструменти, представляващи ДМА, за срока на изпълнение на проекта, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация - разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.
 3. Разходи за сгради и помещения за срока на изпълнение на проекта, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация – разходи за амортизация за сгради и помещения, вписани в активите на кандидата/партньора, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.
 4. Разходи за външни услуги, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
 5. Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
 6. Разходи за наем на оборудване и инструменти, представляващи ДМА – до 50% от продажната стойност на съответния актив.

 

Елемент Б - до 50% от общите допустими разходи 

 1. Разходи за придобиване на ДМА, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация  – за микро и малки предприятия до 150 000 лв., за средни предприятия до 200 000 лв., за големи предприятия до 250 000 лв.
 2. Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. разходи за разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация – до 100 000 лв.
 3. Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв.
 4. Разходи за визуализация – до 2 000 лв.

 

  
 • АКТУАЛНО

  • Транснационални партньорства по ОП РЧР

   През пролетта на 2018 година отново ще има прием по процедура "Транснационални партньорства", финансирана по ОП "Развитие на човешките ресурси". Процедурата е насочена към обмен на опит с други държави от Европейския съюз. Допустими кандидати са всякакъв тип организации - фирми, публични организации…

  • Атрактивните процедури за финансиране на предприятия по ОПИК през 2018 г.

   През 2018 година бизнесът ще може да се възползва от безвъзмездно финансиране по 4 процедури в рамките на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". По процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ микро, малки и средни предприятия…