Обявена процедура „Развитие на клъстери в България“

Печат

На 12.12.2016 г. беше отворена за кандидатстване процедура „Развитие на клъстери в България“, финансирана по ОП "Конкурентоспособност и иновации". Процедурата е насочена към подпомагане изграждането и развитието на клъстъри в България, чрез подкрепа за организационно-административното укрепване, интернационализацията, кооперирането и повишаване на капацитета, включително чрез придобиване на активи.

По-долу ще намерите кратко представяне на схемата за безвъзмездна помощ, като нашите експерти могат да Ви предоставят професионална консултантска помощ за разработване на проекти.

 „Развитие на клъстери в България“

 

 1. Размер на безвъзмездната помощ
 • Минимален размер на помощта за която се кандидатства – 100 000.00 лв.
 • Максимален размер на помощта за която се кандидатства:

- Клъстери в начален етап на развитие: 391 166 лв.

- Развиващи се клъстери: 1 500 000 лв.

- Развити клъстери: 2 000 000 лв.

 • Процент на финансиране:

- Компонент 1 „Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване на клъстера“ и Компонент 2 „Коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация“ – приложим режим „de minimis“:

 За всички видове клъстери – 80%

- Компонент 3 „Развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау“ – приложим режим „регионална инвестиционна помощ

Категория на предприятието (клъстер)

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР

Микро и малки предприятия

70 %

45 %

Средни предприятия

60 %

35 %

          

       2. Компоненти по процедурата:

 • Компонент 1 „Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване на клъстера” - подкрепата по този компонент цели изграждането и развитието на административния и управленския капацитет на клъстера с оглед осигуряване на ефективна координация и управление на клъстерните дейности.
 • Компонент 2 „Коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация” - подкрепата по този компонент е насочена към развитие на пазарите, популяризиране на дейностите, продуктите и услугите на клъстера, привличане на нови членове, както и изграждане на транснационални връзки за установяване на сътрудничество с други клъстери.
 • Компонент 3 „Развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау” (Инвестиционен компонент) - подкрепата по този компонент цели стимулиране на инвестициите за разширяване на дейността на клъстера, диверсификация на продукцията и увеличаване на производителността с цел повишаване на конкурентоспособността на клъстера.

 

        3. Допустими кандидати

 • Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, категоризирани като клъстери в начален етап на развитие, развиващи се клъстери или развити клъстери след категоризиране, извършено за целите на процедурата от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия a) юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите и/или еднолични търговци;

 • Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са обединения под формата на:

- клъстери, регистрирани като сдружения по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

- клъстери - юридически лица, регистрирани по Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

 • Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати - клъстери, които могат да включват:

- юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

- юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

- професионални училища и професионални гимназии съгласно чл. 26 от Закона за народната просвета;

- акредитирани български висши училища;

- Българска академия на науките и нейни институти и академични специализирани звена;

- Селкостопанска академия и институти към нея;

- експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията;

- научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания;

- Общини и/или Областни администрации

 • За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, кандидатите трябва да включват  следния минимален брой членове:

- клъстери в начален етап на развитие – минимум 7 (седем) юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

- развиващи се клъстери – минимум 10 (десет) юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство и поне едно висше учебно заведение или научно-изследователска организация;

- развити клъстери – минимум 15 (петнадесет) юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство и поне едно висше учебно заведение или научно-изследователска организация.

 

       4. Допустими дейности:

 • Компонент 1: Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване на клъстер:

- Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на административното тяло на клъстера – осигуряване на необходимия персонал за управление и координация на клъстерните дейности, ресурсно обезпечаване, закупуване на компютърно оборудване за нуждите на административното тяло на клъстера;

- Повишаване капацитета на административното тяло  на клъстера  за управление и координация на клъстера – участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмяна на опит и добри практики;

 • Компонент 2: Коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация:

- Подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове

 • организиране и участие в събития за представяне на клъстера и на неговите продукти/услуги, разширяване и развитие на дейността на клъстера, привличане на нови клиенти и нови членове на клъстера и създаване на мрежи между членовете на клъстера;
 • организиране и участие в специализирани обучения в страна и чужбина за повишаване на капацитета на клъстера за създаване на сътрудничества и интернационализация;

-  Насърчаване на клъстерния маркетинг:

 • разработване на маркетингова или стратегия за интернационализация на клъстера, в случай че клъстерът няма разработени такива;
 • консултантски услуги за стъпването на друг пазар, вкл. изследвания и информация за таргeтираните пазари;
 • популяризиране на името (марката) на клъстера и на неговите продукти/услуги – изготвяне и отпечатване на брошури и информационни материали, интернет страници и информационни бази-данни за дейността на клъстера;
 • участие на клъстера в национални и международни изложения и панаири;
 • установяване и насърчаване на сътрудничеството с други клъстери, включително в други страни и изграждане на транснационални клъстерни връзки;
 • осигуряване на експерт създаване на сътрудничества и интернационализация;
 • придобиване на европейски клъстерен лейбъл (етикет), издаден от Европейския секретариат за клъстерни анализи (European Secretariat for Cluster Analysis);

- Публичност и визуализация на проекта

- Одит на проекта

 •  Компонент 3: Развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау:

- Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи клъстерни дейности - оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове, изпитателни лаборатории, производствени центрове и др;

- Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи клъстерни дейности – специализирани програмни продукти, патенти, лицензи, „ноу хау”, търговски марки и др.

 • АКТУАЛНО

  • Транснационални партньорства по ОП РЧР

   През пролетта на 2018 година отново ще има прием по процедура "Транснационални партньорства", финансирана по ОП "Развитие на човешките ресурси". Процедурата е насочена към обмен на опит с други държави от Европейския съюз. Допустими кандидати са всякакъв тип организации - фирми, публични организации…

  • Атрактивните процедури за финансиране на предприятия по ОПИК през 2018 г.

   През 2018 година бизнесът ще може да се възползва от безвъзмездно финансиране по 4 процедури в рамките на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". По процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ микро, малки и средни предприятия…