Атрактивните процедури за финансиране на предприятия по ОПИК през 2018 г.

Печат

През 2018 година бизнесът ще може да се възползва от безвъзмездно финансиране по 4 процедури в рамките на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".

 • По процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ микро, малки и средни предприятия от преработващата промишленост могат да кандидатстват за финансиране до 1,5 млн. лв. в зависимост от категорията и спецификите на проекта.
 • По процедура „Насърчаване на предприемачеството" финансиране до 200 000 лв. ще ползват предприятия в производствени и творчески индустрии, регистрирани след края на 2016 г. 
 • Двете най-популярни процедури още от миналия програмен период ще бъдат комбинирани в една процедура „Развитие на производствения и управленския капацитет на МСП“. По нея ще могат да се закупуват машини, да се разработват и внедряват ЕРП и СРМ системи, да се внедряват и сертифицират системи за управление на качеството и др. Допустимите кандидати са микро, малки и средни фирми. Максималният размер на помощта е до 1 млн. лв. за средните, 750 хил. лв. за малките и 500 хил. лв. за микро предприятия.
 • Схема „Внедряване на иновации в предприятията“ ще дава възможност на всички категории предприятия да кандидатстват за финансиране. Размерът на помощта ще варира в зависимост от категорията и проекта до достигане на максимума от 1,5 млн. лв.

Източник: Официалната страница на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

 • АКТУАЛНО

  • Транснационални партньорства по ОП РЧР

   През пролетта на 2018 година отново ще има прием по процедура "Транснационални партньорства", финансирана по ОП "Развитие на човешките ресурси". Процедурата е насочена към обмен на опит с други държави от Европейския съюз. Допустими кандидати са всякакъв тип организации - фирми, публични организации…

  • Атрактивните процедури за финансиране на предприятия по ОПИК през 2018 г.

   През 2018 година бизнесът ще може да се възползва от безвъзмездно финансиране по 4 процедури в рамките на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". По процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ микро, малки и средни предприятия…