Транснационални партньорства по ОП РЧР

Печат

През пролетта на 2018 година отново ще има прием по процедура "Транснационални партньорства", финансирана по ОП "Развитие на човешките ресурси". Процедурата е насочена към обмен на опит с други държави от Европейския съюз. Допустими кандидати са всякакъв тип организации - фирми, публични организации и НПО. Проектите могат да включват разнообразни дейности, включително обучителни пътувания, организиране на събития, разработване на материали, закупуване на активи за целите на проекта и др. По-долу ще намерите кратко представяне.

 

 ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА

 

 1. Безвъзмездна помощ

 • Размер на безвъзмездната помощ – 100%
 • Минимален размер на помощта – 50 000 лв.
 • Максимален размер на помощта – 200 000 лв.

Чуждестранните партньори самостоятелно осигуряват средства за своето участие в проекта в рамките на дейностите и/или части от дейностите, в които участват. Средствата могат да бъдат лични, както и привлечени от различни източници на финансиране от съответната страна-членка.

2. Допустими проекти* - Всяко проектното предложение трябва да е обвързано с инвестиционен приоритет/и, като всеки инвестиционен приоритет се характеризира с конкретни допустими кандидати/партньори, специфична цел и целева група, като тяхното съответствие е условие за допустимост.

3. Допустими дейности

 • Задължителни дейности:
  • Дейности за организация и управление на проекта

  • Дейности за информация и комуникация

  • Адаптиране и/или валидиране на социални иновации, които могат да са на база на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели;

„Социална иновация“ може да се определи като разработване и прилагане на нови идеи (продукти, услуги и модели) с цел да се отговори на социални потребности и да се създадат нови социални отношения или сътрудничества. Социалните иновации представляват нови отговори на неотложните социални искания, които оказват влияние върху процеса на социалните взаимодействия. Социалните иновации са насочени към подобряване на благосъстоянието на хората. 

  • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни;

  • Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи;

  • Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни), различни от описаните по-горе дейности за информация и комуникация;

 • Допълнителни незадължителни дейности:

  • Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави- членки;

  • Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване)

 


 

* Информация за инвестиционни приоритети, допустими бенефициенти и специфични цели

 

 • ИП 1: Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила

  Допустими кандидати: организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; образователни и обучителни организации и институции; работодатели; социални партньори; общини и райони на общини; центрове за информация и професионално ориентиране; неправителствени организации и др.

  Специфична цел: Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за насърчаване на заетостта за търсещите работа и неактивните лица над 29-годишна възраст

 • ИП 2: Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранцията за младежта (ЕСФ)

  Допустими кандидати: организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; образователни и обучителни организации и институции; работодатели; социални партньори; общини и райони на общини; центрове за информация и професионално ориентиране; неправителствени организации и др.

  Специфична цел: Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора до 29 години вкл.

 • ИП 3: Модернизиране на институциите на пазара на труда, като публични и частни служби по заетостта и повишаване на адекватността спрямо потребностите на пазара на труда, включително чрез действия за повишаване на транснационалната мобилност на работната сила, както и чрез схеми за мобилност и по-добро сътрудничество между институциите и съответните заинтересовани страни

  Допустими кандидати: Министерство на труда и социалната политика; Агенция по заетостта; социални партньори.

  Специфична цел: Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на подобряване на процесите по формулирането и изпълнението на политиките и активните мерки на пазара на труда

 • ИП 4: Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия

  Допустими кандидати: самостоятелно заети лица; образователни и обучителни организации и институции; центрове за информация и професионално ориентиране; центрове за развитие на предприемачеството; общини и райони на общини; социални партньори; неправителствени организации; финансови институции, “Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД и др.

  Специфична цел: Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за насърчаване на самостоятелната заетост, предприемачеството и създаването на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия

 • ИП 5: Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените

  Допустими кандидати: институции и организации, осъществяващи контрол върху условията на труд в предприятията; служби в подкрепа на работодателите; организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; работодатели; сдружения от работодатели (клъстери); самостоятелно заети лица; образователни и обучителни организации и институции; центрове за информация и професионално ориентиране; социални партньори; неправителствени организации и др.

  Специфична цел: Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд

 • ИП 6: Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции на работната сила

  Допустими кандидати: работодатели; сдружения от работодатели (клъстери); самостоятелно заети лица; образователни и обучителни организации и институции; социални партньори; неправителствени организации и др.

  Специфична цел: Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на равен достъп на заетите до възможностите за учене през целия живот

 • ИП 7: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите

  Допустими кандидати: доставчици на социални и здравни услуги; социални партньори; работодатели; общини и райони на общини; организации, предоставящи посреднически услуги; образователни и обучителни организации и институции; центрове за информация и професионално ориентиране; читалища; неправителствени организации, социални предприятия и кооперации за хора с увреждания, регистрирани поделения на вероизповеданията и др.

  Специфична цел: Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности

 • ИП 8: Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост

  Допустими кандидати: работодатели; общини и райони на общини; неправителствени организации; организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; образователни и обучителни институции и организации; доставчици на социални услуги; доставчици на здравни услуги, публични лечебни и здравни заведения; медицински университети и др.

  Специфична цел: Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на активно социално включване и равни възможности за уязвимите групи

 • ИП 9: Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес

  Допустими кандидати: работодатели; общини и райони на общини; неправителствени организации; организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; образователни и обучителни институции и организации; доставчици на социални услуги; доставчици на здравни услуги, публични лечебни и здравни заведения; медицински университети и др.

  Специфична цел: Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на дългосрочна грижа на хора в невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане и за намаляване броя на децата, младежите и възрастните, настанени в институции

 • ИП 10: Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост

  Допустими кандидати: социални предприятия; работодатели; специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания; образователни и обучителни организации и институции; неправителствени организации; общини и райони на общини; социални партньори; доставчици на социални услуги и др.

  Специфична цел: Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за увеличаване броя на заетите в социалните предприятия, след получена подкрепа

 • ИП 11: Инвестиции в институционален капацитет и в ефикасността на публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление

  Допустими кандидати: публични организации

  Специфична цел: Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за повишаване на знанията, уменията и компетенциите на служителите в администрацията в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд


 

Източник: http://esf.bg/ 

 • АКТУАЛНО

  • Транснационални партньорства по ОП РЧР

   През пролетта на 2018 година отново ще има прием по процедура "Транснационални партньорства", финансирана по ОП "Развитие на човешките ресурси". Процедурата е насочена към обмен на опит с други държави от Европейския съюз. Допустими кандидати са всякакъв тип организации - фирми, публични организации…

  • Атрактивните процедури за финансиране на предприятия по ОПИК през 2018 г.

   През 2018 година бизнесът ще може да се възползва от безвъзмездно финансиране по 4 процедури в рамките на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". По процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ микро, малки и средни предприятия…