Обявена е процедура "Енергийна ефективност в големи предприятия"

Печат
Обявена е процедура "Енергийна ефективност в големи предприятия". По нея големи предприятия с най-малко три приключили финансови години могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ до 2, 5 млн. при до 50% финансиране. Проектите ще се основават на препоръките от извършен енергиен одит. Срокът за кандидатстване с проектни предложения е до19.05.2017 г. По-долу ще намерите представяне на схемата.
 

1. Допустими кандидати 

 • Кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
   
 • Кандидатите трябва да бъдат големи предприятия;
 • Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти (2013, 2014 и 2015 г.);

 • Икономическата дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008), за която заявяват подкрепа кандидатите, следва да е в един от следните сектори:

  B „Добивна промишленост“,

  C „Преработваща промишленост“,

  D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ ,

  E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“,

  F „Строителство“ 

  ВАЖНО: Кандидатите по настоящата процедура могат да заявят за подкрепа дейности, които се изпълняват в рамките на основната или на допълнителната си икономическа дейност.  

2. Допустими проекти 

 • Проектите трябва да се основават на препоръките от извършен енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”) по образец, изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти;

  ВАЖНО: Енергийният одит следва да е извършен от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, като екипът извършил обследването следва да подпише енергийния одит (на хартия или с КЕП) преди изпращането му на кандидата. Енергийният одит следва да е изготвен преди подаване на проектното предложение.

  Обследването за енергийна ефективност следва да съдържа единствено мерки, свързани с дейността за която се кандидатства, като по отношение на тази дейност трябва да е налице информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период;

 • Проектът трябва задължително да включва дейности по Елемент А;

 • Проектът следва да се изпълнява само на територията на Република България

Приоритет ще бъде даден на проекти, които:

 •  се изпълняват в сектори, които се характеризират с висока енергийна интензивност (химическа промишленост; производство на стомана; производство на цимент, керамика, стъкло и вар; производство на цветни метали, производство на хартия)  съгласно КИД 2008 г.
 • включват пречистване на отпадъчни води, рециклиране на бракувана продукция или използването на рециклирани суровини;

 • ще се изпълняват около  и в териториите от мрежата Натура 2000. 

3. Допустими дейности/ разходи

Елемент А

 • Инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност (с изключение на мерките, включени за изпълнение по елемент Б на настоящата процедура) - инвестиции за придобиване на машини, съоръжения, оборудване (в това число специализирани транспортни средства), и СМР, представляващи дълготрайни материални активи, както и инвестиции в ДНА

ВАЖНО: Кандидатите следва да имат предвид че дейностите, свързани с въвеждане на възобновяеми източници (ВИ), не са допустими за финансиране по елемент А.

В случай че кандидат по процедурата се явява задължено лице по смисъла на чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ, същият не може да използва частта от енергийните спестявания при крайните потребители, постигната със средства по ОПИК, за доказване изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания, определени в чл. 15 от ЗЕЕ.

По Елемент А кандидатите следва да изберат ЕДИН от двата приложими режими на държавна помощ съобразно спецификата на проекта:

 - при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ или

 - при условията и праговете за инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност.

 1. Регионална инвестиционна помощ - допустими са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с:

 - разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект или

 - основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

2. Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност - не са допустими за финансиране дейности, които са с цел гарантиране, че потенциалните бенефициенти спазват стандартите на ЕС, които вече са приети, дори ако все още не са влезли в сила.

Елемент  Б

 1. Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001; 

2. Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;

 3. Извършване на СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;

ВАЖНО: Посоченият вид СМР не представляват енергийно ефективна мярка и в тази връзка могат да бъдат включени за изпълнение само по Елемент Б. Кандидат може да предвиди такава дейност в проектното си предложение, при условие че в т.5.1.6. от енергийния одит е налице описание на СМР пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на актива/ите, препоръчани в съответната енергийно ефективна мярка.

4. Инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, които не са заявени по Елемент А; 

5. Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на енергийно ефективните мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност и предвидени да бъдат реализирани по проекта (в рамките на Елемент А и/или Елемент Б на процедурата) ;

6. Публичност и визуализация; 

7. Одит на проекта (извършен от регистриран одитор)  - приложимо за проекти с размер на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро 

ВАЖНО: Разходите за Елемент Б не следва да надвишават 40% от общо допустимите разходи по проекта.

 4. Финансиране

 • Размер на финансиране

Финансирането по процедурата е в размер на 50 млн. Евро.

Минимален размер на помощта – 500 000 лв.

Максимален размер на помощта – 2 500 000 лв.

 • Процент на безвъзмездната помощ

По Елемент А

1) При избран режим „регионална инвестиционна помощ“: 25 % за ЮЗР и 50% извън ЮЗР

2) При избран режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ - 45%

По Елемент Б - де минимис - 50%


Източник: http://www.opic.bg/news/uo-na-opik-2014-2020-obyavyava-protsedura-protsedura-na-podbor-na-proekti-bg16rfop002-3002-povishavane-na-energiynata-efektivnost-v-golemi-predpriyatiya

 • АКТУАЛНО

  • Транснационални партньорства по ОП РЧР

   През пролетта на 2018 година отново ще има прием по процедура "Транснационални партньорства", финансирана по ОП "Развитие на човешките ресурси". Процедурата е насочена към обмен на опит с други държави от Европейския съюз. Допустими кандидати са всякакъв тип организации - фирми, публични организации…

  • Атрактивните процедури за финансиране на предприятия по ОПИК през 2018 г.

   През 2018 година бизнесът ще може да се възползва от безвъзмездно финансиране по 4 процедури в рамките на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". По процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ микро, малки и средни предприятия…