Предстои обявяване на схема „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

Печат

През месец декември 2016 г. престои обявяването на схема за безвъзмездна помощ „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“. Процедурата има за цел намаляване на енергийната интензивност чрез подкрепа за големите предприятия в България за насърчаване изпълнението на проекти за енергийна ефективност.


 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ - големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 

 • Повторно използване на остатъчната топлинна енергия в промишлеността;
 • Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт;
 • СМР, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията;
 • Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на ел. енергия от ВЕИ за собствено потребление;
 • Придобиване на ДМА и ДНА, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията

 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

 • Инвестиционни разходи
 • Разходи за материали и консумативи
 • Разходи за услуги

 

ФИНАНСИРАНЕ

 • Финансирането по процедурата е в размер на 97 791 500 лв./ 50 млн. евро
 • Минимален размер на помощта – 500 000 лв.
 • Максимален размер на помощта – 2 500 000 лв. 
 • Интензитет на помощта - до 45%

 

 • АКТУАЛНО

  • Транснационални партньорства по ОП РЧР

   През пролетта на 2018 година отново ще има прием по процедура "Транснационални партньорства", финансирана по ОП "Развитие на човешките ресурси". Процедурата е насочена към обмен на опит с други държави от Европейския съюз. Допустими кандидати са всякакъв тип организации - фирми, публични организации…

  • Атрактивните процедури за финансиране на предприятия по ОПИК през 2018 г.

   През 2018 година бизнесът ще може да се възползва от безвъзмездно финансиране по 4 процедури в рамките на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". По процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ микро, малки и средни предприятия…