BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Печат

Това е една от най-атрактивните процедури по ОП "Конкурентоспособност", даваща възможност на микро, малки и средни предприятия да осъществят инвестиции в ново оборудване и дълготрайни нематериални активи с цел разширяване на дейността си, стартиране на нова дейност в допустим отрасъл по схемата, диверсификация на продукцията или фундаментална промяна на цялостния производствен процес.

 

BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

1.      Краен срок за подаване на проектни предложения по процедурата:  23 декември 2013 г.

2.      Интензитет на помощта:

-          За микро и малко предприятие – 70%

-          За средно предприятие – 60%

3.   Mинимален и максимален размер на помощта

                    Категория предприятие

Размер на помощта

Микро

предприятия

Малки

предприятия

Средни

предприятия

Минимален размер на помощтапри кандидатстване

100 000 лева

200 000 лева

300 000 лева

Максимален размер на помощта

500 000 лева

1 000 000 лева

2 000 000 лева


4.      Допустими кандидати:

-          Да са микро, малки или средни предприятия, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, и

-          Да имат седалище в България, и

-          Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредник.

Специфични критерии за допустимост:

·         Да имат минимум 3 приключени финансови години (2010, 2011, 2012 г.) преди датата на обявяване на настоящата процедура за подбор на проекти;

·        Да са реализирали нетни приходи от продажби през последната приключила финансова година (2012 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието кандидат

Нетни приходи от продажби през последната приключила финансова година (2012 г.)

Микро предприятия

≥ 150 000 лева

Малки предприятия

≥ 300 000 лева

Средни предприятия

≥ 750 000 лева


·         Да развиват основната си икономическа дейност в следните допустими сектори/раздели/кодове съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г:

−        Сектор С „Преработваща промишленост“;

−        Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”;

−        Сектор М„Професионални дейности и научни изследвания” – само кодове на основна икономическа дейност от раздел М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

По процедурата ще бъдат финансирани с предимство (като получат допълнителен брой точки) кандидати, които развиват основната си икономическа дейност в секторите/раздели/групи/класове, посочени по-долу, съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г, както следва:

-          Високотехнологични и средновисокотехнологични производства – раздели с код C20, C21, C26, C27, C28, C29 и С30;

-          Предприятия от подсектор „научно-изследователска и развойна дейност” с код М72.

5.      Допустимост на дейностите

По елемент „Инвестиции” допустими са следните дейности:

·           Придобиване на оборудване, представляващо дълготраен материален актив (ДМА), пряко свързано с постигане на целите на проекта;

·           Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), пряко свързани с постигане на целите на проекта.

 

По Елемент „Услуги” допустими са следните дейности:

·           Консултантски услуги за разработване на проектното предложение, не повече от 10 000 лв.;

·           Визуализация на проекта до 2 000 лв;

·           Одит на проекта (допустима дейност само за проекти с размер на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,50 лв.) – до 5 000 лв.

 6.      Допустимост на проектите

·         Продължителност: до 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

·         Проектите по настоящата процедура трябва да отговарят на следните общи условия за допустимост:

-          да се изпълняват на територията на Република България;

-          да включват задължително дейности по Елемент „Инвестиции“;

-          да имат за свой основен предмет осъществяването на инвестиции, свързани с поне една от следните цели:

-          да имат за свой основен предмет осъществяването на инвестиции, свързани с поне една от следните цели:

 1. Стартиране от съществуващо предприятие на нова дейност в отрасъл, допустим по настоящата процедура, в допълнение към досегашната дейност;
 2. Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;
 3. Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез добавяне на нови допълнителни продукти;
 4. Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие.

 

 • АКТУАЛНО

  • Транснационални партньорства по ОП РЧР

   През пролетта на 2018 година отново ще има прием по процедура "Транснационални партньорства", финансирана по ОП "Развитие на човешките ресурси". Процедурата е насочена към обмен на опит с други държави от Европейския съюз. Допустими кандидати са всякакъв тип организации - фирми, публични организации…

  • Атрактивните процедури за финансиране на предприятия по ОПИК през 2018 г.

   През 2018 година бизнесът ще може да се възползва от безвъзмездно финансиране по 4 процедури в рамките на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". По процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ микро, малки и средни предприятия…