Българо-швейцарска програма за сътрудничество, тематичен фонд “Партньорство”

Печат

Тематичният фонд "Партньорство" предлага широки възможности за финансиране за организации с нестопанска цел. 


 

 

Българо-швейцарска програма за сътрудничество

 

Тематичен фонд “ПАРТНЬОРСТВО”

 

Краен срок за кандидатстване: текущо, до края на 2013 г.

 

1.         РАЗМЕР НА ПОМОЩТА:

Ø      минимален общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 10 000 CHF

Ø      максимален общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 CHF

Изключение се прави за максимум три проекта на стойност до 250 000 CHF.

 

 

2.       ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА

 

Ø      90% от общия размер на допустимите разходи по проекта за кандидатстващи НПО;

Ø      85% от общия размер на допустимите разходи за кандидатстващи публични институции.

 

 

3.          КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ

 

3.1. Допустимост на кандидатите:

 

- организации с нестопанска цел (регистрирани по българския Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) – асоциации или фондации, и по Закона за народните читалища (ЗНЧ);

- мрежи, асоциации, федерации – НПО, регистрирани по Закона за ЗЮЛНЦ;

- мозъчни тръстове – НПО, регистрирани по ЗЮЛНЦ и действащи по съответния закон;

- образователни институции – организации, които не реализират печалба, регистрирани са по българското законодателство и осъществяват своята дейност в рамките на Закона за народната просвета, Закона за висшето образование и Закона за професионалното образование и обучение;

- културни институции – организации, които не реализират печалба, регистрирани са по българското законодателство и осъществяват своята дейност в рамките на Закона за защита и развитие на културата, Закона за културното наследство, Закона за обществените библиотеки, Закона за филмовата индустрия, Закона за радио и телевизия;

- териториални единици като области, градове и общини – регистрирани с Указ на държавния глава;

- национално признати и представителни социални партньори – синдикати и работодателски организации регистрирани по ЗЮЛНЦ и признати като национално представителни организации от МТСП

 

Проектите следва задължително да предвиждат участието на швейцарски партньори, отговарящи на същите критерии за допустимост както кандидатите.

 

  

3.2. Допустими проекти:

 

Фонд “Партньорство” няма секторни или регионални ограничения за типа и вида на възможните предизвикателства на развитието, които могат да бъдат предмет на проекта. В общия случай това могат да бъдат социални (здравни и образователни), културни, екологични, общински (обществени услуги), общностни и свързани с изграждане на демокрацията предизвикателства/услуги.

Проектите, които ще получат подкрепа по схемата за безвъзмездна финансова помощ, се предвижда:

- да осигурят по-ефикасни и ефективни отговори на едно или повече предизвикателства на развитието на местно, регионално или национално ниво, като постигнат това със съдействие от швейцарска партньорска организация чрез трансфер на ноу-хау, методологии и евентуално оборудване;

- да подпомогнат и ускорят решаването на предизвикателства на развитието пред българските партньорски институции в условията на техния конкретен проект;

- да подобрят устойчивостта на решенията на предизвикателствата пред развитието, към които е насочена подкрепата на партньорството.

 

Ø Продължителност на проектите  - до 24 месеца за малки проекти и 36 месеца за големи проекти.

Ø Териториален обхват - Проектите ще бъдат изпълнявани на територията на Република България. Някои добре обосновани дейности могат да бъдат изпълнени в Швейцария.

 

 

3.2. Допустими разходи:

 

Ø Разходи за персонал

 

ØВъзстановяване на пътни, квартирни и командировъчни разходи

 

Ø Материали и други активи

 

ØИнвестиционни разходи

 

Ø Разходи за строителни работи

 

Ø Разходи за експертна помощ/услуги

 

ØРазходи за осигуряване на публичност

 

Ø Други разходи, съобразно спецификата на проекта

 

Ø Неподлежащ на възстановяване ДДС, включен в преките разходи

 

Ø Допустими непреки разходи — режийни разходи

 

Инвестиционните разходи в материални и нематериални активи плюс разходите за строителни работи не може да надхвърлят 50 % от общите допустими разходи.

 

 • АКТУАЛНО

  • Транснационални партньорства по ОП РЧР

   През пролетта на 2018 година отново ще има прием по процедура "Транснационални партньорства", финансирана по ОП "Развитие на човешките ресурси". Процедурата е насочена към обмен на опит с други държави от Европейския съюз. Допустими кандидати са всякакъв тип организации - фирми, публични организации…

  • Атрактивните процедури за финансиране на предприятия по ОПИК през 2018 г.

   През 2018 година бизнесът ще може да се възползва от безвъзмездно финансиране по 4 процедури в рамките на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". По процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ микро, малки и средни предприятия…