"Безопасен труд"

Печат

 Обявена е процедура "Безопасен труд" с краен срок за кандидатстване 26.11.2012г.


Схемата дава възможност за финансиране на дейности като:

• Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо
или на отделни елементи от нея (задължително);
• Mодернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд, както и закупуване на колективни средства за защита;
• Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
• Разработване (внедряване) и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд;
• Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване, технологии и обучение във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд.

Допустими кандидати са малки, средни и големи предприятия като безвъзмездната помощ варира от 80% за големите, до 100% за МСП. Максималният размер на помощта е 200 000 лв.