Управление на финансиран проект

Печат

Управлението на проекти е сложен процес, чието успешно финализиране зависи от наличието на добър екип между консултантската организация и бенефициента. Основните елементи, които са необходими за изпълнението на един проект са:

Цели ------- Ресурси (финансови и човешки) ------- Време и крайни срокове.

Най-продължителната и отговорна част от изпълнението на един проект е подготвянето на документацията така, че тя да доведе до изпълнение на целите съобразно времевите ограничения. Важно е целият процес да бъде стартиран и ръководен своевременно в тясно сътрудничество между консултанта и бенефициента.

„И-Деа Консултинг” използва следната методология при своята работа:

  • Разпределяне на отговорностите между нас и Вашия екип;
  • Комуникация с Вашия екип за разясняване на дейностите, които ще се извършват и уточняване на документацията;
  • Проследяване на цялостния документооборот на проекта за съответствие с изискванията и целите.

 

Управлението на проект зависи от спецификите на самия проект. Най-общо обхваща следните консултации:

1.      Оформяне на заповед за екипа на проекта;

2.      Изготвяне на график на тръжните процедури;

3.      Консултации при провеждането на процедурите за избор на изпълнител за доставката/ услугата в зависимост от спецификите на проекта:

- Изготвяне на тръжното досие в сътрудничество с бенефициента, включително оформяне на Вашите изисквания към потенциалните доставчици; оформяне на методика за оценка на офертите; подготвяне на проекто-договор; подготвяне на документите съгласно нормативните изисквания – покана, образци и др.;

- Оформяне на оценителен доклад и решение за избор на изпълнител;

- Консултации по сключване на договора с избрания изпълнител;

4.   Консултации при изпълнението на договорите с избраните доставчици:

- мониторинг по отношение на сроковете, заложени в договорите;

- консултации при извършване на плащанията;

- подготвяне на приемо-предавателните протоколи, протоколи от обучения, и др., съпътстващи доставката или услугата;

5.   Консултации във връзка със спазването на правилата за публичност и визуализация по съответната програма;

6.   Консултации при необходимост от промени по време на управлението на проекта – съществени и несъществени изменения;

7.   Консултации при искане на междинно плащане, където е приложимо;

8.   Консултации при финално отчитане:

- изготвяне на искане за финално плащане;

- изготвяне на финален финансов отчет;

- изготвяне на финален технически отчет;

- преглед и комплектоване на цялостната документация на отчета на място във Вашия офис.