Изготвяне на документация за участие в процедури за избор на изпълнител

 

 

Изготвяне на документация за участие в процедури за избор на изпълнител

Проектите, финансирани от Европейските фондове, предлагат многообразни възможности за участие на подизпълнители. Същевременно обаче изборът на изпълнител се осъществява при следването на строги нормативни изисквания. Публичните организации са задължени да спазват разпоредбите на Закона за обществените поръчки, а частните организации провеждат процедури за избор на изпълнител в съответствие с Постановление на Министерски съвет №118 в сила от 20.05.2014г.

От „И-Деа Консултинг” не само разработваме тръжна документация и организираме процедури в съответствие с правилата на горепосочените нормативни документи в рамките на управляваните от нас проекти. Можем също така да Ви консултираме и когато Вашата организация желае да кандидатства за подизпълнител по различни процедури с предмет доставки и услуги.


 

Как работим?

  • Информирате ни за процедурата, по която бихте желали да кандидатствате;
  • Запознаваме се с особеностите и изискванията на процедурата;
  • Запознаваме се с Вашата организация и обсъждаме доколко отговаряте на посочените от Възложителя изисквания;
  • Обсъждаме с Вас готовността на Вашата организация да събере необходимите документи в поставения от Възложителя срок;
  • Обсъждаме с Вас ценовото и техническо предложение;
  • Оформяме Вашата оферта и я съгласуваме с Вас;
  • Преглеждаме събраните от Вас допълнителни документи за съответствие с поставените изисквания;
  • Окомплектоваме Вашата оферта във вида, в който следва да я подадете;
  • При избор на Вашата организация за изпълнител, Ви подпомагаме до сключване на договор с Възложителя.