Разработване на проектно предложение

Печат

След като в рамките на предварителното проучване сме изяснили проектната Ви идея и допустимостта на Вашата организация по подходящата схема за финансиране, „И-Деа Консултинг” може да се заеме с разработването на проектното Ви предложение.

Най-важната стъпка при подготовката на едно успешно проектно предложение е качественото оформяне и представяне на Вашата проектна идея в съответствие с изискванията на финансиращата програма. Както проектът, така и организацията Ви трябва да бъдат представени по най-пълния и положителен начин. Инвестициите трябва да бъдат добре аргументирани. Дейностите трябва да бъдат описани логично, последователно и прецизно във времето. Целите, резултатите и индикаторите трябва да бъдат разписани умело. Бюджетът трябва да бъде изготвен внимателно и стратегически. Придружаващите апликационния формуляр документи също трябва да бъдат коректно подготвени. Посочените тънкости, които в „И-Деа Консултинг” владеем добре, в комбинация  със силната ангажираност от наша страна са стабилна предпоставка за висока оценка на проектното Ви предложение.


 

Как протича разработването на проектното Ви предложение:

  • Представяте ни необходимата информация за Вашата организация и заедно с Вас уточняваме параметрите на проекта;
  • Ние попълваме Формуляр за кандидатстване съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване, при съобразяване с критериите за оценка по процедурата, като:

o   представяме Вашата организация в съответствие с поставените изисквания;

o   развиваме Вашата идея в обосновки, цели, дейности, резултати, индикатори;

  • Разработваме бюджет на проектното предложение;
  • Оказваме Ви съдействие при изготвянето на необходимите придружителни документи към проектното предложение;
  • Преглеждаме подготвените от Вас допълнителни документи за съответствие с изискванията на програмата;
  • Комплектоваме и подаваме проекта.

След подаването на проектното предложение Ви оказваме съдействие в случай на искане на допълнителни документи и разяснения от Оценителната комисия по време на оценката.

При одобрение на проектното предложение Ви оказваме съдействие при изготвянето на необходимите документи за сключване на договор с финансиращата институция.